HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit reglement geeft aan hoe de vereniging georganiseerd is.
In het Wedstrijdreglement staat vermeld hoe het bridgen binnen de vereniging is georganiseerd.

1 Vereniging

1.1 Naam
De vereniging draagt de naam BC De Neul.
De vereniging is opgericht op 5 september 2005 en gevestigd in Sint-Oedenrode.

1.2 Doel
Het doel van de vereniging is ontspanning te bieden aan de leden en het bridgespel te bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van clubavonden, wedstrijden en competities in clubverband dan wel door andere activiteiten in het kader van de doelstelling.

1.3 Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

2 Leden

2.1 Soorten leden
De vereniging bestaat uit:
– actieve leden (dit zijn leden die deelnemen aan de interne competities);
– ereleden (dit zijn personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en door de algemene ledenvergadering tot erelid zijn benoemd).
– leden van verdienste (dit zijn personen, die zich voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en door het bestuur tot lid van verdienste zijn benoemd).

2.2 Lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur beslist binnen een maand na de aanmelding over de toelating als lid dan wel tot plaatsing op de wachtlijst. Een kandidaat-lid heeft het recht het besluit van het bestuur ter toetsing aan de algemene ledenvergadering voor te leggen.
Het lidmaatschap wordt beëindigd door schriftelijke opzegging bij het bestuur, door overlijden of door royement door het bestuur.

2.3 Wachtlijst
De algemene ledenvergadering kan besluiten tot een maximum aantal paren per speelavond. Wanneer dat maximum wordt bereikt, kunnen geen nieuwe leden meer worden toegelaten. Kandidaat-leden worden dan op een wachtlijst geplaatst.

2.4 Plaatsing op de wachtlijst
Kandidaat-leden melden zich aan bij de secretaris.
De plaatsing op de wachtlijst wordt van kracht na storting van een inschrijfgeld van €5 op de bankrekening van BC De Neul. De volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld is bepalend voor de rangorde op de wachtlijst.
Wanneer een kandidaat-lid zich afmeldt, wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

2.5 Toelating vanaf de wachtlijst
Kandidaat-leden die in de gelegenheid worden gesteld het lidmaatschap te verkrijgen, hebben het recht dat tijdelijk te weigeren. Hun plaats op de wachtlijst blijft gehandhaafd.
Treden ze wel toe tot de vereniging, dan betalen ze de contributie en het resterende inschrijfgeld.
Het bestuur kan kandidaat-leden uitnodigen ter kennismaking maximaal twee speelavonden deel te nemen. Aan een dergelijke uitnodiging kunnen geen rechten worden ontleend.

2.6 Rechten en plichten
Leden hebben het recht:
– mee te stemmen over zaken die aan de orde gesteld worden;
– zich kandidaat te stellen voor het bestuur;
– deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten.

Zij hebben de plicht:
– op competitiewedstrijden te verschijnen, tenzij men zich tijdig heeft afgemeld;
– zich ordentelijk te gedragen;
– de aanwijzingen van het bestuur op te volgen met name met betrekking tot een ordelijk verloop van de zittingen.

2.7 Royement
Het bestuur kan leden, die zich niet ordentelijk gedragen eerst mondeling en daarna schriftelijk waarschuwen en bij herhaling royeren als lid van BC De Neul.

3 Algemene ledenvergadering

3.1 Bijeenroeping
De algemene ledenvergadering komt bijeen indien een daartoe strekkende uitnodiging van het bestuur is uitgegaan, doch tenminste eenmaal per jaar.
Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen wanneer:
– beslissingen moeten worden genomen die van vitaal belang zijn voor de continuïteit van de vereniging;
– tenminste vijf leden een verzoek bij het bestuur hebben ingediend.

3.2 Besluitvorming
Voor het tot stand komen van een besluit is de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereist. Een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen, wanneer geen der aanwezige stemgerechtigden een stemming vraagt. Indien het te nemen besluit een keuze uit personen betreft, geschiedt de stemming schriftelijk; wanneer de stemmen staken, beslist dan terstond het lot.

3.3 Jaarlijkse algemene ledenvergadering
Jaarlijks wordt – zo mogelijk aan het begin van het verenigingsjaar – een algemene ledenvergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat tenminste de volgende punten:
– het verslag van de vorige ledenvergadering;
– het verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar;
– het verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar;
– het verslag van de kascommissie;
– het verslag van de technische commissie;
– de begroting en de vaststelling van de contributie voor het komende verenigingsjaar;
– het programma voor het komende verenigingsjaar.

4 Bestuur

4.1 Samenstelling
De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen.
Het aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene ledenvergadering. Het bestuur bevat tenminste de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

4.2 Verkiezing
Bestuursleden worden gekozen voor een tijdsduur van drie jaar.
Elk jaar treedt een deel van het bestuur af. Aftredende leden kunnen terstond herkiesbaar gesteld worden.
Bij een vacature in het bestuur kan het bestuur een kandidaat voordragen. Ook leden kunnen een kandidaat voordragen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De voordracht moet gepaard gaan met minimaal vijf handtekeningen van leden. De voordracht moet vóór aanvang van de ledenvergadering ingeleverd worden bij de voorzitter.

4.3 Werkwijze
De algemene ledenvergadering kan nadere regels stellen betreffende de werkwijze van het bestuur.

4.4 Voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen. Hij is woordvoerder van het bestuur en bij voorkomende gelegenheden vertegenwoordiger van de vereniging.
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een van de andere bestuursleden zijn taak over.

4.5 Secretaris
De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur.
Hij maakt notulen van de algemene ledenvergadering en van belangrijke besluiten van de bestuursvergaderingen. Hij heeft de zorg voor de ledenadministratie.

4.6 Penningmeester
De penningmeester beheert de financiën van de vereniging.

4.7 Communicatie
Het bestuur draagt zorg voor een goede communicatie, intern met de leden en extern met derden.
Het benoemt een webmaster die de website van BC De Neul beheert.
Het bestuur verzorgt via de lokale media de public relations van de vereniging.

5 Financiën

5.1 Inkomsten
De inkomsten van de vereniging bestaan uit inschrijfgeld en contributie van de leden en uit eventuele andere baten.

5.2 Inschrijfgeld
Om lid te kunnen worden van de vereniging is inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedraagt eenmalig €35. Dit bedrag dekt de materiaalkosten, voornamelijk die van de bridgemates.

5.3 Contributie
De contributie is verschuldigd per verenigingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus) en wordt vastgesteld op de jaarvergadering. Bovendien is lidmaatschap van de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) verplicht.

5.4 Contributie bij later lidmaatschap
Wanneer het lidmaatschap wordt aangegaan na aanvang van het verenigingsjaar, dan bedraagt de contributie per resterende volle maand van het lopende verenigingsjaar een twaalfde deel van de vastgestelde jaarcontributie.

5.5 Tussentijdse opzegging lidmaatschap
Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap worden het reeds betaalde inschrijfgeld en de contributie niet gerestitueerd.

5.6 Termijn en wijze van betaling
Betaling dient te geschieden voor 1 december.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van inschrijfgeld en contributie.
Betaling kan uitsluitend geschieden door overschrijving op de bankrekening van de vereniging; contante betaling is niet mogelijk.

5.7 Uitstel van betaling
In overleg met het bestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden uitstel van betaling worden verleend.

5.8 Sancties bij niet-betaling
Bij niet-tijdige betaling kunnen door het bestuur de volgende sancties worden toegepast: mondelinge aanmaning, schriftelijke waarschuwing, tijdelijke uitsluiting, royement.

6 Kascommissie

6.1 Doel
Het beheer van de gelden door de penningmeester wordt tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd door een kascommissie. De kascommissie brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

6.2 Samenstelling
De kascommissie bestaat uit twee leden. Ieder jaar wordt één lid van de kascommissie door een ander lid vervangen, met dien verstande, dat men slechts twee achtereenvolgende jaren lid van de kascommissie kan zijn.

7 Technische commissie

7.1 Samenstelling
De leden van de TC worden op basis van hun expertise voor onbepaalde tijd benoemd door het bestuur. De TC is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
De TC benoemt beurtelings een van de leden tot wedstrijdleider. Deze wedstrijdleider is de hoofdverantwoordelijke voor de betreffende bridgezitting.

7.2 Taken
De technische commissie:
– draagt zorg voor uitvoering van het wedstrijdreglement en eventuele wijziging daarvan;
– organiseert de wekelijkse clubavond en eventueel bijzondere drives v.w.b. technische aspecten en draagt zorg voor wedstrijdleiding;
– ziet toe op aanvangs- en eindtijden alsmede de speelduur per ronde;
– berekent de uitslagen en maakt deze bekend aan het einde van de wedstrijd of drive, alsmede de promoties en degradaties aan het einde van een cyclus;
– mailt het persoonlijk overzicht, de uitslag en de competitiestand aan de leden;
– mailt een recente back-up van Bridge-It aan de leden van de TC;
– is verantwoordelijk voor het onderhoud en aanschaf van het materieel.

8 Slotbepalingen
Wijzigingen van dit huishoudelijk reglement kunnen geschieden bij besluiten van de algemene ledenvergadering.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin een strikte toepassing tot onbillijkheden zou leiden, is het bestuur bevoegd in afwijking van dit reglement te beslissen.

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2023.