WEDSTRIJDREGLEMENT

WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit reglement geeft aan hoe het bridgen binnen de vereniging georganiseerd is.
In het Huishoudelijk Reglement staat vermeld hoe de vereniging zelf is georganiseerd.

1 Competitievoorbereiding

1.1 Organisatie van de parencompetitie
De parencompetitie bestaat uit een aantal competitieronden van 5 zittingen.
De Technische Commissie (TC) is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de wedstrijden overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. De spelers zijn verplicht de instructies van de TC op te volgen en beslissingen te accepteren (behoudens het bepaalde in 2.3). Het bestuur draagt zorg voor de arbitrage.

1.2 Indeling in lijnen
Er wordt gespeeld in meerdere groepen, genoemd A-lijn, B-lijn, etc.; de A-lijn wordt gevormd uit de hoogst-geklasseerde paren. Elke lijn bevat in principe maximaal 20 en minimaal 8 paren.
De wedstrijdleider bemiddelt bij samenstelling van bridgeparen en deelt ze in op speelsterkte.
De indeling in lijnen wordt bepaald door het resultaat van de voorgaande competitieronde.
Bij de start van de jaarlijkse parencompetitie echter wordt de indeling bepaald door het resultaat van de jaarranking van de voorgaande parencompetitie, waarbij voor paren die alle competitieronden gespeeld hebben de competitieronde met het slechtste resultaat vervalt.
Nieuwe paren beginnen in principe in de laagste lijn, tenzij:
– een der leden van het nieuwe paar reeds speelde in een hogere lijn;
– het bestuur besluit hiervan af te wijken op grond van de bekende speelsterkte van het nieuwe paar.
Dit paar kan in een hogere lijn geplaatst worden, maar nooit in de hoogste lijn.

1.3 Indeling per zitting
De indeling per zitting wordt at random bepaald door het Bridge-It programma. De wedstrijdleider kan dit zo nodig aanpassen.
Bij twee naastliggende lijnen met een oneven aantal paren worden een of meer combitafels ingezet. De spelers in de hogere lijn spelen dan steeds NZ.
Om een of meer combitafels bij niet naastliggende lijnen te voorkomen kan de wedstrijdleider een of meer paren verzoeken in een hogere lijn te spelen. Voor een paar dat in een hogere lijn speelt, wordt de behaalde score met 3% verhoogd.
Indien een speler een combipaar vormt met een speler uit een lagere lijn, dan worden zij ingedeeld in de lijn van de hoogste speler; als dit een combitafel tot gevolg heeft, dan kan de spelleider anders beslissen. Ook hier wordt de behaalde score met 3% verhoogd voor de speler die in een hogere lijn speelt.


1.4 Absentie
Bij absentie is men verplicht dit door te geven aan degene die door de TC is aangewezen. Dit dient te geschieden vóór 12.00 uur voorafgaand aan de speelavond. De wedstrijdleider heeft dan nog de mogelijkheid een en ander zo te regelen, dat een stilzit kan worden voorkomen.

– Als één speler van een paar zich afgemeld heeft, dan wordt er een gelijkwaardige speler voor zijn of haar partner gezocht. Iedereen die zich niet heeft afgemeld wordt dus geacht aanwezig te zijn. Speelt een speler in zijn eigen lijn met een speler uit een andere lijn, dan wordt de behaalde score voor de speler uit de lagere lijn met 3% verhoogd. Wanneer twee spelers van verschillende paren in een zitting met elkaar spelen, dan delen zij vooraf aan de wedstrijdleider mee of zij gaan spelen voor de reële score of de absentiescore. Is vooraf niets meegedeeld, dan wordt men geacht te spelen voor de reële score.
– Als beide spelers van een paar niet spelen, dan krijgt dat paar voor de eerste absentie zijn eigen gemiddelde percentage met een maximum van 52½%. Bij een tweede absentie binnen een competitieronde krijgt het paar voor die tweede absentie zijn eigen gemiddelde percentage met een maximum van 47½%. Bij drie of meer absenties binnen een competitieronde zonder bevriezing volgt automatisch degradatie.

1.5 Gastspelers
Als binnen de club geen spelers beschikbaar zijn, dan kan de wedstrijdleider om een stilzit te voorkomen een gastspeler of gastpaar van buiten de club uitnodigen. Een clublid dat met een gastspeler speelt, deelt vooraf aan de wedstrijdleider mee of hij gaat spelen voor de reële of de absentiescore. Is vooraf niets meegedeeld, dan wordt men geacht te spelen voor de reële score.

1.6 Bevriezen
Wanneer een paar niet aan een competitieronde wenst deel te nemen, b.v. in verband met ziekte of vakantie, dan kan het vóór de competitieronde aan de wedstrijdleider verzoeken zijn plaats in de betreffende lijn te mogen behouden (bevriezen). Per seizoen kan men slechts één competitieronde bevriezen.
Bevriezen heeft de volgende consequenties:
a. een bevroren paar wordt in de competitieronde, waarin het weer deelneemt, in dezelfde lijn ingedeeld als waarin het ingedeeld was voor de bevriezing;
b. het paar wordt niet in de stand van de competitieronde opgenomen;
c. het paar speelt minimaal 3 keer niet mee in de bevroren competitieronde.

2 Competitiezittingen

2.1 Verloop van een zitting
Op een competitiezitting worden normaliter zes zittingsronden van vier spellen gespeeld. Na ledenvergaderingen en bij interne drives kan op initiatief van de TC de zitting tot 5 zittingsronden worden beperkt.
Een rondeklok geeft de nog te spelen tijd aan. De speeltafels zijn zo geplaatst, dat speler oost zicht heeft op de klok. Hij/zij moet de tijd bewaken. Vijf minuten vóór het einde van iedere zittingsronde wordt een signaal gegeven, hetgeen betekent dat er nog vijf minuten resten om deze zittingsronde af te maken.
Wanneer de rondeklok op 0 minuten staat, mag men niet meer doorspelen en wordt het spel als niet gespeeld beschouwd. Op de bridgemate wordt dan als resultaat 0 ingevoerd.
Komt de wedstrijdleider in tijdnood doordat hij ingrepen heeft moeten plegen in een correct spelverloop, dan krijgt hij een arbitrale score van 60%, evenals het paar waar hij tegen speelt.
Er mogen geen spellen worden nagespeeld.

Het uitrekenen van de scores van een zitting gebeurt door de wedstrijdleider met behulp van de bridgemates. Een verkeerde invoer in de bridgemates zal alleen door de wedstrijdleider worden gecorrigeerd, als de vergissing nog tijdens dezelfde zittingsronde schriftelijk aan de wedstrijdleider wordt gemeld. Zonder deze melding worden een ingevoerde contrazit en een niet-ingevoerde score gewijzigd in een arbitrale score van 40% voor beide partijen.

2.2 Alerteren
Alerteren is het attent maken van tegenstanders op een bijzondere biedafspraak. De spelregels verplichten elk paar om alle biedafspraken en –gewoonten aan de tegenstanders uit te leggen. Een bieding moet worden gealerteerd, als men kan vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent. Dit geldt bijvoorbeeld voor 1 Klaveren indien dit niet tenminste een driekaart belooft, maar ook voor conventies zoals Multicolour en Muiderberg.

2.3 Protestcommissie
Elke speler kan bij de protestcommissie protest aantekenen tegen beslissingen van een arbiter. De protestcommissie wordt per ingediend protest samengesteld uit drie arbiters of indien niet aanwezig uit bestuursleden, die niet zelf betrokken zijn geweest bij het protest. De beslissing van de protestcommissie wordt via het bestuur meegedeeld aan de indiener van het protest.

3 Competitie-uitslag

3.1 Promotie en degradatie
3.1.1 De eindstand van een competitieronde wordt bepaald door optelling van de resultaten van alle voor die competitieronde gespeelde zittingen, rekening houdend met de verdere bepalingen van dit reglement.
3.1.2 Na afloop van elke competitieronde vindt er promotie en degradatie plaats van 3 of 4 paren uit elke lijn. Vanuit de hoogste lijn is geen promotie en vanuit de laagste lijn geen degradatie mogelijk.
3.1.3 Voor aanvang van iedere competitieronde maakt de TC bekend hoeveel paren uit iedere lijn promoveren en/of degraderen. Dit is afhankelijk van het aantal paren, dat in de lijn bevroren wordt.
3.1.4 Promotie wordt gehonoreerd als minimaal 3 van de 5 zittingen als oorspronkelijk paar gespeeld is.
3.1.5 De plaatsingsvolgorde voor het clubkampioenschap wordt toegekend als minimaal 3 van de 5 zittingen als oorspronkelijk paar gespeeld is. De volgorde in het totaalklassement schuift anders door naar het direct onder hen geëindigde paar (en zo verder naar beneden).
3.1.6 Een niet-bevroren paar degradeert, indien beide spelers meer dan 3 zittingen in een competitieronde gelijktijdig afwezig zijn geweest.
Een lid zonder partner kan één competitieronde zijn A-, B- of C-status behouden. Als zij/hij in de competitieronde voldoende scoort en minstens driemaal aanwezig is, hoeft dit lid, mits zij/hij een nieuwe partner heeft in de volgende competitieronde, niet te degraderen.
3.1.7 Een paar dat tijdens of aan het eind van een competitieronde bedankt als lid wordt aan het eind van de betreffende competitieronde aangemerkt als degraderend paar.
3.1.8 Een paar kan in principe niet weigeren te promoveren naar een hogere lijn. Bij uitzondering kan een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan het bestuur worden gedaan om hiervan af te wijken. Mocht het bestuur daarmee akkoord gaan, dan daalt het aantal paren dat vanuit de hogere lijn degradeert.
3.1.9 De TC kan bij het begin van een competitieronde een afwijkende regeling bekend maken.

3.2 Clubkampioenschap
Het in de A-lijn hoogst geklasseerde paar op basis van de rangorde per competitieronde krijgt de status van clubkampioen. Voor paren die alle competitieronden gespeeld hebben vervalt daarbij de competitieronde met het slechtste resultaat.

3.3 Slemklassement
Bij alle competitiewedstrijden wordt een slemklassement bijgehouden:
– voor ieder geboden en gemaakt klein slem in kleur krijgt men 2 pluspunten;
– voor ieder geboden en gemaakt klein slem sans atout krijgt men 3 pluspunten;
– voor ieder geboden en gemaakt groot slem in kleur krijgt men 4 pluspunten;
– voor ieder geboden en gemaakt groot slem sans atout krijgt men 5 pluspunten;
– voor ieder geboden maar niet gemaakt slem krijgt men 2 minpunten.
De stand wordt wekelijks bekendgemaakt. Winnaar is degene met de meeste punten. Indien meerdere spelers gelijk eindigen, dan wint degene die het grootste aantal slems geboden heeft.

4 Open zittingen

4.1 Zomerdrives
Tussen de reguliere competities worden op maandagavonden zomerdrives gehouden.
Deze drives zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd.

4.2 Bijzondere drives
Daarnaast kunnen er bijzondere drives worden georganiseerd. Deze drives zijn alleen toegankelijk voor leden. Er wordt geen bijdrage van de deelnemers gevraagd.

5 Slotbepalingen

Wijzigingen van dit wedstrijdreglement kunnen geschieden bij besluiten van de algemene ledenvergadering.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of waarin een strikte toepassing tot onbillijkheden zou leiden, is de Technische Commissie bevoegd in afwijking van dit reglement te beslissen.

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 2 maart 2020.